Laatste nieuws

Consulent bewegingsonderwijs voor gemeente Vlaardingen

CONSULENT BEWEGINGSONDERWIJS GEMEENTE VLAARDINGEN

Anne Kuipers, directeur en projectleider van Circusschool Hannes en Co, was van september 2001 tot en met 2006 ook Consulent Bewegingsonderwijs in opdracht van de gemeente Vlaardingen.

Zijn taak was om binnen de sectoren sport, welzijn, onderwijs en gezondheidszorg de activiteiten jeugdsport en bewegingsonderwijs goed op elkaar af te stemmen.

Als bewegingsconsulent was hij belangenbehartiger, analysator en netwerker op het gebied van jeugdsport en bewegingsonderwijs.

Hij vervulde een adviserende, begeleidende, initiërende of stimulerende rol.

De scholingsactiviteiten van de consulent zijn gericht op de verbetering van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs aan de basisscholen in Vlaardingen.

De inspanningen die hiervoor ingezet zijn, kunnen diverse niveaus benoemd worden:

• Het bijwonen van vergaderingen van de Dienst Welzijn/Sport i.c. sector overleg Sport.

• Het bezoeken van scholen: contacten onderhouden en/of vernieuwen.

• De scholing van individuele docenten m.b.t. bewegingsonderwijs.

• De scholing van teams v.w.b. Bewegingsonderwijs.

• Het ontwikkelen van materialen en lesbrieven ten behoeve van een kwaliteitsimpuls bewegingonderwijs.

• Het onderhouden van contacten met diensten/organen op landelijk niveau w.o. Club Extra.

• Het ontwikkelen van een schoolwerkplan bewegingsonderwijs en methodisch werken bewegingsonderwijs.

• Het organiseren en voorzitten van themabijeenkomsten bewegingsonderwijs voor groepsleerkrachten.

• Het organiseren van (thema)bijeenkomsten voor vakleerkrachten.

• Samenwerken met Sico: naschoolse activiteiten (NAR); bredeschool-activiteiten op verschillende scholen.

• Het uitschrijven van Leerlijnen m.b.t. de verschillende gebieden van het bewegingsonderwijs.

• Het ontwikkelen van een leerlingvolgsysteem i.s.m. andere vakgenoten.

• Samenwerken met andere organisaties, bv. Vluchtelingenwerk: Outkomers.

• Contacten NISB (Nederlands Instituut Voor Sport en Bewegen); het uitwisselen van beleid; studiedagen voor consulenten bewegingsonderwijs in Nederland.

• Samenwerken met bewegingsconsulent Gouda: verbetering bewegingsonderwijs voor school met asielzoekerkinderen.

• Voorbereiding studiedagen OVB Vlaardingen; studiedag 2004 vondt plaats op 13 oktober 2004. Thema: ‘Taal is cruciaal’.

Terug naar pagina Bewegingsonderwijs