Offerte

Voor onze tarieven, kijk algemene informatie en tarieven projecten website 2014

Vraag vrijblijvend een offerte aan
 1. *
 2. *
 3. *
 

cforms contact form by delicious:days

Alvast bedankt voor uw interesse.

_______________________________________________________

     ALGEMENE BEPALINGEN (CIRCUSPROJECTEN)

 1. Circusschool Hannes en Co heeft als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Hierbij maakt de Circusschool gebruik van het unieke middel: circusspel.
 2. Circusschool Hannes en Co is als stichting geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24285759.
 3. De deskundige leiding van Circusschool Hannes en Co bestaat uit medewerkers met een onderwijsbevoegdheid.
 4. Er wordt gebruik gemaakt van degelijk circusmateriaal. Schade en vermissing van en aan materialen zullen door Circusschool Hannes en Co in rekening worden gebracht.
 5. Circusschool Hannes en Co zorgt, tenzij anders afgesproken, niet voor circuskleding en/of schmink.
 6. Bij annulering tot maximaal twee weken voor aanvang van het project brengt Circusschool Hannes en Co 50% van de kosten in rekening, daarna is er geen korting mogelijk.
 7. Indien (een van de) docenten door overmacht, ziekte, on- of sterfgeval verhinderd is, behoudt Circusschool Hannes en Co zich het recht voor de overeenkomst zonder meer te annuleren. Dit wordt zo spoedig mogelijk gedaan. In overleg zal geprobeerd worden een ander tijdstip overeen te komen. Zo dit niet mogelijk is, vergoedt de Circusschool aantoonbare kosten tot maximaal 50 euro. De Circusschool zal zich inspannen, indien dat gewenst is, een alternatief te bieden.
 8. Circus Hannes zal indien door calamiteiten haar docent niet in staat is de opdracht uit te voeren, haar netwerk benaderen voor een vervangende docent.
 9. Indien een project buiten plaatsvindt, dienen de omstandigheden qua temperatuur, wind en vochtigheid van dien aard te zijn dat een project ook inderdaad mogelijk is. Dit in verband met de veiligheid van de kinderen. Deze beoordeling geschiedt door de docent van de circusschool. Indien een project door de weersomstandigheden niet mogelijk is, moet naar een overdekte locatie uitgeweken kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is, zal de Circusschool toch de totale kosten in rekening brengen.
 10. Circusschool Hannes en Co ontvangt, indien gewenst, samen met het contract een routebeschrijving.
 11. De instelling die Circusschool Hannes en Co inhuurt zorgt, tenzij anders afgesproken, zelf voor extra medewerkers (één volwassene per 10 deelnemende kinderen).  

   

  KLACHTEN

 12. Indien de opdrachtgever een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken docent van de Circusschool, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de cursus, workshop, het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de Circusschool of diens vertegenwoordiger ter plekke. De communicatiekosten worden door de organisator vergoed, tenzij blijkt, dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
 13. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de cursus, de workshop, het arrange­ment of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de Circusschool. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oor­spronkelijke aanvangsdatum.
 14. Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 3 maanden na afloop van het arrangement of de activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 6 maanden na de oorspronkelijke aanvangsdatum.
 15. Betalingen: De nota dient binnen 14 dagen na uitvoer van het project te zijn voldaan. Als hieraan niet voldaan wordt, wordt een herinnering verstuurd. Wordt er niet binnen 14 dagen gereageerd dan deze zogenoemde veertiendagenbrief dan stuurt de Circusschool een zogeheten minnelijke incasso. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 16. Alle rechten op het lesmateriaal berusten bij Circusschool Hannes en Co. Circus Hannes is verantwoordelijk voor de eigendomsrechten en copyright en/of eigenaar van het lesmateriaal. Dit betekent dat uitsluitend tijdens de uitvoering van lessen en/of een project gebruik gemaakt kan worden van het lesmateriaal.  

   

  TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 17. Op alle door de organisator te sluiten overeenkomsten is Neder­lands recht van toepassing.
 18. Bij meningsverschillen wordt een onafhankelijk derde persoon ingeschakeld; De uitspraak van deze onafhankelijke persoon is bindend.