Algemene Bepalingen BlijFietsen

Algemene bepalingen: (Fietsprojecten)                                        1 september 2020

 

 1. BlijFietsen heeft als doel een bijdrage te leveren aan het blijven bewegen van deelnemers op rijdende voertuigen zoals fiets, step en speciale (3W)fietsen.
 2. BlijFietsen is als stichting geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24285759 en maakt deel uit van Circusschool Hannes en Co: Hannes-on-Wheels.
 3. De deskundige leiding van BlijFietsen bestaat fietsdocenten met onderwijsbevoegdheid.
 4. Er wordt gebruik gemaakt van degelijk fietsmateriaal. Schade en vermissing van en aan materialen zullen door BlijFietsen in rekening worden gebracht.
 5. Wettelijke aansprakelijkheid: het gebruik van de materialen komt geheel voor rekening en risico van de gebruiker. De bestuurder is verkeersdeelnemer en dient zich derhalve te houden aan de wegen verkeerswet. De gebruiker is aansprakelijk door schade ontstaan door onzorgvuldig handelen van de bestuurder/gebruiker. De materialen zijn niet verzekerd tegen aansprakelijkheid of cascoschade.
 6. Als er tijdens de gebruiksperiode een reparatie uitgevoerd dient te worden, is de gebruiker van de fiets zelf verantwoordelijk voor de uit te voeren reparatie.
 7. Een gebruiker/huurder zorgt er voor dat het object (de fiets) terug bezorgd wordt bij het uitgifte punt.
 8. BlijFietsen Co zorgt, tenzij anders afgesproken, niet voor fietskleding.
 9. Het gebruik van fietsen wordt gezien als een oriëntatie of kennismaking van betreffend rijwiel. In veel gevallen is er ook sprake van lesgeven, uitleg over gebruik fiets en deelneming aan het verkeer en het leren fietsen. Voor dit gebruik wordt een donatie gevraagd. Een lijst hiervan kan opgevraagd worden bij BlijFietsen of is te lezen op de website. Bij annulering tot maximaal één week voor aanvang van het ‘project’ brengt BlijFietsen 50% van de kosten in rekening, daarna is er geen korting mogelijk. Wel kan er in goed en tijdig overleg voor een andere datum worden gekozen.
 10. De donatie moet bij schriftelijke bevestiging van het contract overgemaakt zijn op de rekening van Circusschool Hannes en Co te Vlaardingen m.v.v. BlijFietsen en notanummer; op de dag zelf, voordat het ‘project’start, wordt er €100 borg cash overhandigd en kan ook de nota worden betaald.
 11. Indien (een van de) docenten door overmacht, ziekte, on- of sterfgeval verhinderd is, behoudt BlijFietsen zich het recht voor de overeenkomst zonder meer te annuleren. Dit wordt zo spoedig mogelijk gedaan. In overleg zal geprobeerd worden een ander tijdstip overeen te komen.  BlijFietsen zal zich inspannen, indien dat gewenst is, een alternatief te bieden.
 12. Indien een project of les buiten plaatsvindt, dienen de omstandigheden qua temperatuur, wind en vochtigheid van dien aard te zijn dat een project ook inderdaad mogelijk is. Dit in verband met de veiligheid van de deelnemers. Deze beoordeling geschiedt door de docent van BlijFietsen. Indien een project door de weersomstandigheden niet mogelijk is, moet naar een overdekte locatie uitgeweken kunnen worden. Indien dit niet mogelijk is, zal BlijFietsen toch de totale kosten in rekening brengen.
 13. In geval van diefstal, verlies of molestschade dient de gebruiker aangifte te doen bij de politie en direct de eigenaar op de hoogte te stellen. Een kopie van de aangifte wordt overhandigd aan de eigenaar. Indien gebruiker dit achterwege laat, is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan eigenaar.

KLACHTEN

 1. Indien de opdrachtgever een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden bij de betrokken docent van BlijFietsen, opdat deze een passende oplossing kan treffen.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de cursus, de workshop, het arrange­ment of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij BlijFietsen. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oor­spronkelijke aanvangsdatum.
 3. Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 3 maanden na afloop van het arrangement of de activiteit of, indien het arrangement of de activiteit geen doorgang heeft gevonden, 6 maanden na de oorspronkelijke aanvangsdatum.
 4. 17.         TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
 5. Op alle door de organisator te sluiten overeenkomsten is Neder­lands recht van toepassing.

 

Zuidbuurt 89
3132 KA Vlaardingen
010-4352534